Informacje centrum obsługi klienta

Prośba o informacje serwisowe
Polityka prywatności
Temat: zasady dotyczące prywatności wydane przez Victus-Emak Sp.z o.o. oprócz twoich wizyt na tej stronie, wypełnionych formularzy, kontaktów, nasza firma będzie zbierać i przetwarzać twoje dane osobowe, na podstawie art. 6 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Przetwarzanie: dowolna operacja, również wykonywana bez pomocy instrumentów elektronicznych, dotycząca gromadzenia, rejestrowania, organizowania, przechowywania, konsultacji, przetwarzania, edycji, wyszukiwania, korelacji, użytkowania, wzajemnego połączenia, blokowania, ujawniania, rozpowszechniania, usuwania i niszczenia danych; Dane osobowe: wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, zidentyfikowane lub możliwe do zidentyfikowania, również pośrednio, poprzez odniesienie do wszelkich innych informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego. Niniejszym informujemy że gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone przez firmę zgodnie z następującymi zasadami: cele ogólne: dane będą wykorzystywane do optymalizacji zarządzania relacjami biznesowymi między Tobą a firmą, do wypełniania twoich próśb, do prawidłowego wykonywania procedur biurokratycznych, księgowych, podatkowych i handlowych oraz do obowiązkowych działań wymaganych przez prawo i w każdym razie ściśle powiązanych z istniejącymi relacjami; cele marketingu bezpośredniego: Twoje dane (dane niewrażliwe) mogą być również używane wyłącznie dzięki Twojej opcjonalnej, dobrowolnej i wyraźniej zgodzie, która może zostać w dowolnym momencie odwołana, również w przypadku przesyłania materiałów reklamowych / komunikatów, takich jak broszury, zaproszenia biuletyny itp., pocztą, e-mailem, faksem, telefonem, SMS-em, MMS-em i podobnymi; po uzyskaniu zgody, jesteś uprawniony do wycofania zgody w dowolnym momencie; czas przechowywania danych: dane wymagane dla celów określonych w punkcie b) (marketing bezpośredni), z wyjątkiem danych ściśle niezbędnych do prawidłowego zarządzania Państwa pozycją w kategoriach administracyjnych, nie będą przechowywane przez naszą spółkę dłużej niż 24 miesiące; metody: dane będą przetwarzane przy użyciu narzędzi komputerowych / telekomunikacyjnych / mediów, w pełnej zgodności z wymogami prawnymi i zgodnie z zasadami legalności i uczciwości oraz w taki sposób, aby chronić twoją prywatność; fakultatywne powierzenie danych: powierzenie danych osobowych jest kwestią własnego uznania i nie jest obowiązkowe; konsekwencje, jeśli odmówisz podania swoich danych osobowych: odmowa dostarczenia danych lub całkowity sprzeciw wobec przetwarzania takich danych dla celów takich jak w punkcie a) może uniemożliwić naszej firmie spełnienie pewnych zadań. Odmowa wykorzystania danych do celów takich jak w punkcie b) nie będzie jednak miała żadnych konsekwencji dotyczących korzyści związanych ze zniżkami, korzyściami wynikającymi z promocji lub, ogólnie, wzajemnymi relacjami między Tobą a firmą; podmioty lub kategorie podmiotów, którym dane mogą być ujawniane lub rozpowszechniane: dane mogą być ujawniane podmiotom spoza spółki wyłącznie w celu spełnienia zobowiązań prawnych lub zobowiązań wynikających z warunków istniejących umów. Dane nie będą rozpowszechniane w żadnych innych okolicznościach; menedżerowie firmy i jej pracownicy odpowiedzialni za przetwarzanie danych: dane będą przetwarzane wyłącznie przez ograniczoną liczbę specjalnie upoważnionych pracowników w sektorze administracyjnym, marketingu, centrów danych i sprzedaży; Administratorem danych osobowych jest Victus-Emak Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Karpia 37, 61-619 Poznań, KRS 0000044126, NIP: 9720985572, iod@victus.pl. Wszystkie zasady dotyczące prywatności można zintegrować, ustnie lub na piśmie, z dodatkowymi elementami i wskazaniami, aby zapewnić jak najpełniejszą odpowiedź na wszelkie dalsze informacje, które mogą być potrzebne w odniesieniu do ochrony danych oraz w celu dostosowania się do zmian normatywnych. Administrator danych osobowych (Victus-Emak Sp. z o.o.)
Zgoda udzielona VICTUS-EMAK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Karpiej 37, 61-619 Poznań
Niżej podpisany Na podstawie art. 6 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam pełną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich ogólnych i, w stosownych przypadkach, wrażliwych danych osobowych, wymaganych do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie a) wyżej wymienionych zasad w zakresie ochrony prywatności.
Consenso per il “marketing diretto” (il presente consenso è facoltativo).
Il/la sottoscritto/a esprime anche il proprio consenso apposito ed esplicito, per le finalità di cui al punto b) dell’informativa e quindi acconsente al ricevimento di materiale/comunicazioni pubblicitarie, quali ad esempio opuscoli, inviti, newsletter, ecc., tramite posta, e-mail, telefono, fax, sms, mms e strumenti similari, derivanti dal Titolare. Resta inteso fin d’ora, che è un preciso diritto del sottoscritto revocare in qualunque momento il presente consenso, rivolgendosi al Titolare.
(Kliknięce zastępuje odręczny podpis)
Pola wymagane (*)