Przydatny słownik podstawowych pojęć finansowych i certyfikatów posiadanych przez Emak.

Firma holdingowa Spółka holdingowa, znana również jako spółka-matka, jest korporacją, zwykle prywatną, która jest właścicielem udziałów w innych spółkach.

Partnerstwo Współpraca między dwoma lub więcej przedsiębiorstwami, uregulowana umową i skoncentrowana na jednym lub kilku wspólnych lub uzupełniających się projektach, co wiąże się ze zróżnicowanym stopniem integracji między członkami uczestniczących przedsiębiorstw.

ISO 9000 Identyfikuje serię norm i wytycznych opracowanych przez ISO, która proponuje system zarządzania jakością opracowany w celu zarządzania procesami firmowymi, tak aby były ukierunkowane na poprawę wydajności i efektywności organizacji, oprócz zadowolenia klientów.

ISO 14001 Ta certyfikacja pokazuje, że dana organizacja ma system zarządzania, który kontroluje wpływ swojej działalności na środowisko, oraz że jest systematycznie zobowiązana do doskonalenia swoich działań w spójny, skuteczny i przede wszystkim zrównoważony sposób.

SA 8000 Określa międzynarodowy standard certyfikacji opracowany przez CEPAA (Agencję Akredytacyjną ds. Priorytetów Gospodarczych) mający na celu poświadczenie pewnych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR lub społeczna odpowiedzialność biznesu). Są to: poszanowanie praw człowieka, poszanowanie praw pracowniczych, ochrona przed wykorzystywaniem nieletnich oraz gwarancje zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.