Informacja dla klientów i dostawców

INFORMACJA DLA KLIENTÓW I DOSTAWCÓW zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 („RODO”)

Niniejsza polityka prywatności została sporządzona i wydana zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej „RODO”).

Niniejsza polityka prywatności aktualizuje i zastępuje wszelkie poprzednie wersje wydane do tej pory.

Zgodnie z powyższym zwracamy uwagę, że:

1) w wyniku nawiązania relacji biznesowych i w trakcie ich trwania nasza firma będzie zbierać i przetwarzać Państwa dane osobowe;

2) dla jasności podajemy definicje w brzmieniu przyjętym przez RODO:

Dane osobowe: oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Przetwarzanie: oznacza dowolną operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Zgodnie z art. 13 RODO

informujemy

że gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie przeprowadzane przez Administratora na zasadach wskazanych poniżej:

 1. cel: dane będą przetwarzane w celu prawidłowego wypełnienia obowiązków księgowych, podatkowych, handlowych i technicznych oraz w odniesieniu do wszystkich działań biznesowych ogólnie związanych z obowiązującymi relacjami biznesowymi;

  cele reklamowe: dane mogą być wykorzystywane, pod warunkiem uzyskania od Państwa wyraźnej zgody. Dotyczy to również wysyłania materiałów reklamowych /informacyjnych pocztą, e-mailem, telefonem, faksem, przez sms i tym podobne. Nawet po wyrażeniu zgody macie Państwo prawo w każdym momencie do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych bez ponoszenia jakichkolwiek opłat z tego tytułu.

 2. metoda: Państwa dane będą przetwarzane w formie papierowej, jak i elektronicznej /informatycznej, zgodnie z przepisami prawa, z zasadami legalności i uczciwości oraz przy wykorzystaniu odpowiednich metod, służących zagwarantowaniu bezpieczeństwa i poufności danych osobowych;
 3. dobrowolne udostępnianie danych udostępnianie danych ma charakter dobrowolny i nie jest obowiązkowe;
 4. konsekwencje odmowy: odmowa udostępnienia danych lub sprzeciw wobec ich przetwarzania może oznaczać niemożność kontynuowania jakichkolwiek relacji biznesowych lub jakiegokolwiek innego związku z naszą firmą; odmowa wykorzystania danych do wysyłania materiałów reklamowych /informacyjnych nie będzie miała żadnego wpływu na obecne lub przyszłe relacje biznesowe;
 5. rodzaje podmiotów (odbiorców), którym dane mogą być udostępniane: dane mogą być udostępniane osobom trzecim wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub związanych z realizacją umowy. Państwa dane osobowe nie będą rozpowszechniane;
 6. osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolonych i upoważnionych przez Administratora pracowników firmy z sektora administracyjnego i handlowego;
 7. zautomatyzowane procesy decyzyjne (np. profilowanie): nie stosuje się automatycznych procesów decyzyjnych, chyba że za zgodą osoby, której dane dotyczą;
 8. prawa osób, których dane dotyczą: osoba, której dane dotyczą ma prawo do wszystkich praw przewidzianych w Rozporządzeniu Europejskim, takich jak prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich modyfikacji, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Macie Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (aktualne dane kontaktowe dostępne na podstronie: https://uodo.gov.pl/);
 9. przekazywanie danych do “państwa trzeciego”: przekazywanie danych osobowych do “państwa trzeciego” poza RODO lub do organizacji międzynarodowej, odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej lub zgodnie z art. 46, 47 lub 49 akapit drugi RODO, na podstawie odpowiednich regulacji i gwarancji;
 10. okres przechowywania danych: dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia żądań osoby, której dane dotyczą, lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub klauzul umownych;
 11. Administrator danych: Administratorem danych osobowych jest Victus-Emak Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Karpia 37, 61-619 Poznań, KRS: 0000044126, NIP: 9720985572, iod@victus.pl  (dalej: „Administrator”).

& nbsp;

Wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: iod@victus.pl.

Niniejsza polityka prywatności może zostać zintegrowana, werbalnie lub na piśmie, z dodatkowymi elementami i wskazówkami, aby lepiej informować użytkownika o polityce prywatności i dostosowania się do zmian legislacyjnych.

 

Data: 08/05/2018
Administrator
Victus-Emak Sp. z o.o.