Informacje o zasadach marketingu i profilowania

Nota wystawiona przez Victus-Emak zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Europejskiego 2016/679

Zważywszy, że

1) po wizycie na tej stronie internetowej, wypełnieniu formularzy, nawiązaniu wstępnych kontaktów i, w stosownych przypadkach, stosunków handlowych, nasza firma będzie gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe.

2) niniejszym określamy, w celu pełnego ujawnienia, następujące definicje zawarte w Rozporządzeniu Europejskim 2016/679:


 

Dane osobowe:  stanowią wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (‘właściciel danych’); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie takiego identyfikatora jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź też kilka czynników szczególnych określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Przetwarzanie: każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zbiorze danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, wyszukiwanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Dlatego też, zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia Europejskiego 2016/679,

informujemy

że Państwa dane osobowe mogą być gromadzone i przetwarzane przez naszą firmę zgodnie z następującymi przepisami:

 1. cele ogólne: dane będą przetwarzane w celu optymalizacji zarządzania działaniami wynikającymi z wypełniania formularzy znajdujących się w różnych miejscach naszej strony internetowej, aby spełnić Państwa prośby/udzielić odpowiedzi na Państwa pytania, zarządzać teraz i w przyszłości wszelkimi relacjami handlowymi z Państwem, prawidłowo spełniać wymogi biurokratyczne, księgowe, podatkowe i administracyjne oraz w celu działań firmy, które są wymagane przez prawo i w każdym przypadku ściśle związane z trwającymi relacjami;
 2. cele „marketingu bezpośredniego”: Państwa dane (ale nie dane wrażliwe/szczególne) mogą być również wykorzystywane, ale tylko i wyłącznie na podstawie Państwa bezpłatnej, opcjonalnej, wyraźnej i jednoznacznej zgody, którą można w każdej chwili odwołać, jak również w celu przesyłania materiałów reklamowych/komunikatów pocztą elektroniczną, telefonicznie, za pomocą wiadomości tekstowych i podobnych narzędzi. Po udzieleniu zgody, mają Państwo w każdym przypadku prawo do odmowy, w dowolnym momencie i bez ponoszenia kosztów, przetwarzania swoich danych w celu określonym w niniejszym ustępie;
 3. profilowanie”: Państwa dane (ale nie dane wrażliwe/szczególne) pozyskane poprzez wypełnienie formularzy lub które mogą zostać zebrane na podstawie rodzaju zakupów dokonanych przez Państwa, mogą zostać wykorzystane, tylko i wyłącznie pod warunkiem uzyskania Państwa bezpłatnej, opcjonalnej, wyraźnej i jednoznacznej zgody, którą można odwołać w dowolnym momencie, również w celu zidentyfikowania i zdefiniowania Państwa upodobań, preferencji, nawyków, potrzeb i wyborów konsumenckich (tak zwane „profilowanie”). Po udzieleniu zgody, mają Państwo w każdym przypadku prawo do odmowy, w dowolnym momencie i bez ponoszenia kosztów, przetwarzania swoich danych w celu określonym w niniejszym ustępie;
 4. metody: dane będą przetwarzane z wykorzystaniem kopii papierowej/komputera/narzędzi telekomunikacyjnych/mediów, w pełnej zgodności z wymogami prawnymi oraz zgodnie z zasadami legalności i uczciwości a także w sposób zapewniający ochronę Państwa prywatności;
 5. nieobowiązkowe udostępnienie: udostępnienie danych osobowych zależy od uznania właściciela danych i nie jest obowiązkowe;
 6. konsekwencje ewentualnej odmowy: odmowa podania danych lub całkowity sprzeciw wobec ich przetwarzania w celach opisanych w punkcie a), może uniemożliwić realizację/odpowiedź na niektóre z Państwa próśb i/lub zapytań oraz zarządzanie relacjami handlowymi teraz i w przyszłości. Natomiast odmowa zgody na wykorzystanie Państwa danych do celów opisanych w punktach b) i c) nie będzie miała wpływu na Państwa bieżące stosunki handlowe ani na Państwa prawo do korzyści związanych z promocjami;
 7. strony lub kategorie stron (odbiorców), którym dane mogą być przekazywane lub rozpowszechniane: dane mogą być przekazywane stronom trzecim w celu zapewnienia zgodności z przepisami lub zobowiązaniami prawnymi wynikającymi z bieżących stosunków. W razie potrzeby mogą być one również przekazywane sprzedawcom spoza firmy, tylko i wyłącznie w celu optymalizacji zarządzania/wysyłki zamówień złożonych przez Państwa teraz lub w przyszłości. Dane nie będą rozpowszechniane w żadnych okolicznościach;
 8. osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych: Państwa dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez niewielką liczbę pracowników firmy w dziale administracji, marketingu, sprzedaży i centrum danych, którzy są do tego specjalnie upoważnieni;
 9. zautomatyzowane procesy decyzyjne: nie zarządza się zautomatyzowanymi procesami decyzyjnymi; w odniesieniu do „profilowania” zob. pkt c) powyżej;
 10. prawa właściciela danych: właścicielowi danych przysługują wszystkie prawa ratyfikowane przez Rozporządzenie Europejskie 2016/679, a mianowicie prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do złożenia zażalenia do organu nadzorczego;
 11. przekazywanie państwom trzecim: wszelkie transfery danych osobowych do państwa trzeciego spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej będą dokonywane na podstawie decyzji podjętej przez Komisję stwierdzająą odpowiedni stopień ochrony lub, w przypadku przekazywania, o którym mowa w art. 46, 47 lub 49, akapit drugi Rozporządzenia Europejskiego, w oparciu o odpowiednie gwarancje;
 12. okres przechowywania danych: dane będą przechowywane przez okres ściśle niezbędny do realizacji życzeń właściciela danych lub w oparciu o przepisy obowiązującego prawa lub jakiekolwiek klauzule umowne;
 13. administrator danych: administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu jest Victus - Emak sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Karpia 37, 61-619 Poznań, KRS: 0000044126, NIP: 9720985572, iod@victus.pl.
 14. Wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować e-mailem na adres: iod@victus.pl.

Niniejsza informacja może zostać uzupełniona o dodatkowe elementy i wskazówki, przekazane ustnie lub na piśmie, w celu udzielenia możliwie najpełniejszej odpowiedzi na zapytania o dalsze informacje w kwestiach prywatności, których mogą Państwo potrzebować oraz w celu dostosowania się do zmian w przepisach.